background-defaultbackground-default
"พรรคสร้างอนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค  กกต.ประกาศรับรองลงราชกิจจาฯ

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ กกต.ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกก.บห."พรรคสร้างอนาคตไทย" เผยความหมายโลโก้พรรค สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอนาคตไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 ก.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหาร"พรรคสร้างอนาคตไทย"

 

โดยระบุว่า  ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย มีคณะกรรมการบริหาร"พรรคสร้างอนาคตไทย" จํานวน ๑๖ คน นั้น

 

บัดนี้ หัวหน้า"พรรคสร้างอนาคตไทย"ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กรณี ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ"พรรคสร้างอนาคตไทย" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติ ดังนี้

 

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ"พรรคสร้างอนาคตไทย" พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ข้อบังคับพรรคสร้างอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยที่ประชุมใหญ่วิสามัญ"พรรคสร้างอนาคตไทย" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ"พรรคสร้างอนาคตไทย" พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

 

 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับพรรคสร้างอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคสร้างอนาคตไทย เป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับพรรคสร้างอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน "ข้อ ๕ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "พรรคสร้างอนาคตไทย" ชื่อย่อว่า "สอท." เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Futurise Thailand Party" ชื่อย่อว่า "F.R.T" 

 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของข้อบังคับพรรคสร้างอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน "ข้อ ๖ เครื่องหมายพรรคและความหมาย (๑) เครื่องหมายพรรค พรรคสร้างอนาคตไทยใช้เครื่องหมายเป็นรูปตราสัญลักษณ์ ที่เป็นรูปหัวลูกศรชี้ไปทางด้านขวา หัวลูกศรด้านบนเป็นแถบสีน้ําเงินและด้านล่างเป็นแถบสีเขียว โดยมีแผนที่ประเทศไทย สีทองทับอยู่ที่หัวลูกศร ด้านหลังหัวลูกศรมีอักษรภาษาไทย ๔ บรรทัด คําว่า พรรค อยู่บรรทัดบนเป็นสีแดง และคําว่าสร้างอนาคตไทย เป็นสีน้ําเงินเรียงบรรทัดลงมาตามลําดับ และมีเส้นสีเขียวอยู่ใต้ คําว่า สร้างอนาคตไทย ดังภาพเครื่องหมาย ดังต่อไปนี้

"พรรคสร้างอนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค  กกต.ประกาศรับรองลงราชกิจจาฯ

(๒) ความหมาย เครื่องหมายหัวลูกศรสีน้ําเงินและสีเขียวคือจิตวิญญาณ ของ"พรรคสร้างอนาคตไทย" หมายความถึง ความเชื่อมั่น , ความหวัง , ความผูกพัน , ความสงบ , เอกภาพ และศรัทธา รวมไปถึงการเรียนรู้ และพัฒนารอบด้าน , ความก้าวหน้า , ความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจและชุมชน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน , ทิศทางเดียวกัน , ก้าวไปด้วยกันอย่างไร้ขีดจํากัด พรรคสร้างอนาคตไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความหวัง และด้วยความเชื่อมั่นในพลังความสามารถและศักยภาพของคนไทยทุกคน ว่าจะสามารถนําพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคและทุกปัญหาและสามารถสร้างอนาคตประเทศไทย ให้นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และอย่างมีเกียรติภูมิด้วยอุดมการณ์และความศรัทธาอย่างสูงสุด ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยมีหลักการ "สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอนาคตไทย" 

 

 

๒. เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยเพิ่มเติม จํานวน ๑ คน ได้แก่ นายกําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการบริหารพรรค ดังนั้น จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย จํานวนทั้งสิ้น ๑๗ คน ได้แก่

 

"พรรคสร้างอนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค  กกต.ประกาศรับรองลงราชกิจจาฯ

๒.๑ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค

๒.๒ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ เลขาธิการพรรค

๒.๓ นายสันติ กีระนันทน์ เหรัญญิกพรรค

๒.๔ นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๒.๕ นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ กรรมการบริหารพรรค

๒.๖ นายวิเชียร ชวลิต กรรมการบริหารพรรค

๒.๗ นายสุพล ฟองงาม กรรมการบริหารพรรค

๒.๘ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ กรรมการบริหารพรรค

๒.๙ นายวัชระ กรรณิการ์ กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๐ นายนริศ เชยกลิ่น กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๑ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๒ นายวิรัช วิฑูรย์เธียร กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๓ นายโอฬาร วีระนนท์ กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๔ นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๕ นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๖ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ กรรมการบริหารพรรค

๒.๑๗ นายกําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการบริหารพรรค

 

"พรรคสร้างอนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค  กกต.ประกาศรับรองลงราชกิจจาฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด