Home / ตารางกิจกรรม


มกราคม 2562 มีนาคม 2562
หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้องท่องเที่ยว @เมืองสมุทรปราการ
อาทิตย์ 6 ม.ค. 62

ณ. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลงทะเบียน 05:30 น.
ปล่อยตัว 07:20 น.
สมัครปั่น [ระยะทาง 30 กม.]
หอการค้าปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ@พระสมุทรเจดีย์
อาทิตย์ 3 มี.ค. 62

ณ. ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ลงทะเบียน 05:30 น.
ปล่อยตัว 07:20 น.
สมัครปั่น [ระยะทาง 32 กม.]