Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live

ข่าวข้นคนเนชั่น

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน โดย กนก ธีระ ปรัชญา
ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ 20:30 - 22:45 เสาร์ - อาทิตย์ 21:00 - 22:30
โดย (จ-ศ) กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญญไพบูลย์ , ปรัชญา อรเอก
192.168.52.213