Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live

ข่าวข้นคนเนชั่น

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน โดย กนก ธีระ ปรัชญา
ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ 20:15 - 22:15 เสาร์ - อาทิตย์ 21:30 - 22:30
โดย (จ-ศ) กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญญไพบูลย์
192.168.52.214