เก็บตกจากเนชั่น (ภาคเช้า)

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


( จ-ศ ) กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญไพบูลย์ , วีณารัตน์ เลาหภคกุล , กฤษณะ ละไล , (ส) รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร , เฉลียว คงตุก , (อา) นิติรัฐ บัวจันทร์ , สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

192.168.52.212