Search

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live

เก็บตกจากเนชั่น (ภาคค่ำ)

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน
ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ 16:00 - 17:30
โดย (จ-ศ) อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ , บัญชา แข็งขัน , ณยา ใจกาวัง , (อา) อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ
192.168.52.214