สวัสดีอาเซียน

ติดตามเรื่องราวของชาวอาเซียน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง


สถาปัตย์ แพทอง , วีณา จงประสิทธิ์ , พัชร์สุรางค์ เดชาพุทธรังษี

192.168.52.212