Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันนี้จะพาไปที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไปติดตามพิธีบวงสรวงและการวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จัดแสดงเครื่องทองเป็นแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผ่านการนำเสนอด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทเครื่องทองในประเทศไทย โดยเฉพาะเครื่องทองอยุธยา ซึ่งอาคารจัดแสดงดังกล่าวเป็นอาคารไทยประยุกต์ 2 ชั้น กำหนดแล้วเสร็จภายใน 5 ปี ส่วนการจัดแสดงภายในจะมีเนื้อหาเน้นเรื่องเครื่องทองอยุธยา รวมถึงเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสื่อจัดแสดงร่วมกับสื่อจัดแสดงสมัยใหม่

สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต้นแบบที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี และศักยภาพในการดูแลโบราณวัตถุให้มีความปลอดภัยระดับสูง ตอบสนองด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มอาเซียนได้เต็มรูปแบบ โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เป็นพิพิธภัณฑสถานภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อปี 2504 
จุดเริ่มต้นจากปี 2559 กรมศิลปากร มีนโยบายให้จัดสร้างอาคารจัดแสดงหลังใหม่ขึ้นภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่รวบรวมเครื่องทองสมัยอยุธยาทั้งหมดที่พบในประเทศไทย โดยเฉพาะที่มีบางส่วนเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร มาจัดแสดงที่เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสได้เห็นเครื่องทองเหล่านั้นได้ชื่นชมและศึกษาร่วมกัน อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์และดูแลศิลปวัฒนธรรม ของชาติต่อไป
ธนากร      ชุมทอง                ถ่ายภาพกัณฐ์ทัพ    เลิศฤทธิเศรษฐ์   รายงาน

192.168.52.212