Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"หมอเมือง" การรักษาแบบคู่ขนานระหว่างแพทย์แผนไทย กับแพทย์แผนปัจจุบัน ในโรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพบาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ.

มนุษย์เราไม่มีสิทิ์เลือกที่จะไม่ป่วย เราจึงคิดค้นหนทางหลุดพ้นจากโรคต่างๆ และเพื่อชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์ในโลกใบนี้ เราเริ่มที่สมัยกรีก และโรมัน ที่ซึ่งแนวคิด ปรัชญาการรักษา และกระบวนการที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตการแพทย์แผนไทย เริ่มค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.1725 - 1729 หลักฐานที่พบเป็นศิลาจารึกอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พบการสร้างสถานพยาบาล เรียกว่า "อโรคยาศาลา" 102 แห่ง ตั้งเรียงรายอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และพื้นที่ใกล้เคียงการแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นความรู้ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ชาวบ้านที่เจ็บป่วยจึงต้องหันไปพึ่งพาหมอที่อยู่ตามชุมชนหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง หมอเหล่านี้ก็มีการนำเอาความรู้มาจากตำราบันทึกประสบการณ์ และการบอกเล่าจากหมอรุ่นเก่า กลายเป็นที่พึ่งพิงสำหรับชาวบ้านมาช้านานส่วน"การแพทย์สมัยใหม่" เข้ามาสู่ประเทศไทยราวร้อยกว่าปี"หมอเมือง" กลุ่มคนที่มีส่วนผลักดันให้เกิดมติสมัชชาแห่งชาติ การรักษาแบบคู่ขนานระหว่างแพทย์แผนไทย กับแพทย์แผนปัจจุบัน(รูปคนบนรถเข็น การรักษาแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพบาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ.
การรับฟังเสียงจากเวทีประชาคมทุกภาคส่วน นำมาสู่การรักษาแบบมีส่วนร่วม คู่ขนาน ระหว่างแพทย์แผมาตรฐานการรับรอง คือการพัฒนาทั้งงาน และคน สอนให้บุคลากรคิดเป็น ทำเป็นอย่างสร้างสรร ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ คือตัวจุดประกายการเรียนรู้และพัฒนา

192.168.52.215