Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อุทยานแหงชาติหมูเกาะระเกาะพระทอง เป็นอุทยานแหงชาติทางทะเลอยูในระหวางการดําเนินการ เพือประกาศจัดตังเป็นอุทยานแหงชาติตามกฎหมาย มีพืนที่ครอบคลุมอยูในท้องทีอําเภอคุระบุรี และอําเภอ ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ทีอยูในพืนทีป่าชายเลนจํานวน 37 เกาะ มีเนือที่ทังหมดประมาณ 401,250 ไร หรือ 642 ตารางกโลเมตร


 ลักษณะโดยรวมของพื้นทีเป็นป่าชายหาดป่าโคลนปากแม่น้ำ มีป่าเสม็ด ขึ้นสลับ ทุ่งหญ้าสะวันน่า ผืนใหญ่มีลําคลองหลายสายไหลมาบริเวณดังกลาว มีความ อุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในตะกอนดิน 

เกาะพระทอง เป็นเกาะทีมีขนาดใหญเป็นอัน 5 ของประเทศ มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก บนเกาะมีทังชายหาด ป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าเสม็ด ทุงหญ้า ไม้พุม พืชสังคมทดแทน กล้วยไม้หายาก (ดอนมาลี)บริเวณกลาง เกาะจะเป็นแหลงทุ่งหญ้าและป่าพรุมีไม้เสม็ดขึ้นครอบคลุมพื้นทีถึงประมาณ 30,000 กว่าไร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางม้า(กวางป่า) หมูป่า และที่สําคัญคือเป็นแหล่งอาศัยของนก ตะกรุม นกแก้วซึงมีเหลืออยู่ไมกี่แหงของประเทศ

บนเกาะพระทองมีเพียง 3 หมูบ้าน คือบ้านปากจก บ้านทุ่งดาบ และ บ้านแป๊ะโย้ย

ระหวางป 2546 - 2548 ซึ่งมี เหตุการณ์สึนามิ พื้นที่ชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด สำหรับลักษณะทางชีวะภาพบนเกาะพระทอง พบพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ มีทุ่งหญ้าผสมป่าเสม็ดมี ขนาดลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 15 และเปลี่ยนเป็นพื้นทราย 

แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2548-2558 พืชพรรณธรรมชาติกำลังฟื้นตัว

ปัจจุบัน ราวต้นปี (มกราคม60)ทาง ศพป.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกื่ยวกับการฮุบที่โดยนายทุน/ผู้มีอิทธิพล ในการบุกรุกเข้าถือครอง เพื่อปลูกปาล์มน้ำม้นบนพื้นที่เกาะ

ชุดพญาเสือ ชุดพยัคฆ์ไพร, สปป.ที่4(ภาคใต้), สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 ,ฝ่ายปกครองอำเภอคุระบุรี, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.31(ตะกั่วป่า), บก.ปทส. กองกำกับการ 5, อช.หมุ่เกาะสุรินทร์, อช.ศรีพ้งงา, อช.ธารโบกธรณี สนธิกำลัง
- เมื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบพบการบุกรุกแผ้วถางเป็นบริเวณกว้างถึง 4 จุด
- แปลงที่1 มีเนื้อที่280 ไร่ 
-แปลงที่2 เนื้อที 250 ไร่ 
-แปลงที่3 เนื้อที่ 86ไร่ 
-แปลงที่4 เนื้อที่ 51
-รวมเนื้อที่ ที่มีการบุกรุก 667ไร่ 
(เฉพาะในเกาะพระทอง)

ในพื้นที่จุดแรกเป็นพื้นที่แปลงใหญ่สุด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 280ไร่ ซึ่งจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมในปี2555 พบว่าสภาพพื้นที่ยังคงเป็นทุ่งหญ้า สันทรายและป่าเสม็ด
และเมื่อเดินตรวจพบว่ามีการปลูกสร้างโรงเรือนโครงสร้างไม้มุงกระเบื้อง 66เมตรและบ้านที่พักคนงาน 1 หลัง และห้องสุขา 1 หลังั พร้อมรถแม็คโฮเล็ก 1 คัน รถกระบะแคปตอนครึ่ง1คัน รถไถขนาดเล็ก 1 คัน รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง 1 คัน พร้อมนำวัสดุ สิ่งปลูกสร้างพวกอิฐบล็อค เสาปูนและอื่นเข้ามาเตรียมการปลูกสร้างในพื้นที่ 
- พืชที่พบมีการปลูกปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 3 ปี มะพร้าวและมะม่วงหิมพานต์

ได้แจ้งความกับนายโสภณ ชลธี (ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ พร้อมป้ายทะเบียน ระบุชื่อเจ้าของนายโสภณ)ต่อพนักงานสอบสวน สภอ คุระบุรีต่อไป

ทั้งนี้พื้นที่บุกรุกอีกสามแปลงที่เหลือเจ้าหน้าที่ เข้าหาหลักฐานผู้ครอบครอง และจะได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป 

ทั้งนี้ จากการข่าวและข้อมูลสามารถยืนยันได้ว่า การบุกรุกครั้งนี้ มีนักการเมืองท้องถิ่น อยู่เบื้องหลัง และพันธุ์ปาล์มที่นำมาปลูก เป็นปาล์มจากงบประมาณ แผ่นดินที่ รัฐส่งเสริมให้ราษฏร ปลูกปาล์ม แต่กลับมาปลูกในพื้นที่ ที่ผิดกฏหมาย หวังครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว แต่สุดท้ายแปลงที่ตรวจยึดนั้นได้ขายให้กับ เสี่ยอดีตเจ้าของเหมือง ในตะกัวป่า ไปแล้ว

คดีนี้! คณะเจ้าหน้าที่ จะส่ง ให้ ปปง
ตรวจสอบ เส้นทางการเงินของกลุ่มคนดังกล่าวต่อไป

192.168.52.215