Search

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และกรมทรัพยากรธรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีสู่สารธารณชน เพื่อการอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ของสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแบบยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นงานต่อเนื่องจากการสำรวจ ศึกษาวิจัยซากไดโนเสาร์ที่อุทยานภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ของกรมทรัพยากรธรณี การสำรวจซากไดโนเสาร์เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๕๑๙ นักธรณีวิทยา นายสุธรรม แย้มนิยม ได้พบซากกระดูกท่อนหัวเข่าของไดโนเสาร์กินพืชที่ใกล้หลุมขุดค้นที่ ๓ หลังจากนั้นมีโครงการร่วมสำรวจโบรารชีววิทยาระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ของฝ่ายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยา ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจขุดค้นและมีการวิจัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การพบซากไดโนเสาร์ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จุดประกายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจที่จะทำให้ภูเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการแบบใหม่ของประเทศ ซึ่งได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จ.ขอนแก่นขึ้น และเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้งบประมาณผูกพัน (ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ ๒๕๔๓) จำนวน ๖๘ ล้านบาท จึงได้มอบให้กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาซากไดโนเสาร์ เป็นผู้ดำเนินการการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 หลัง อาคารหลุมขุดค้น ๓ หลัง และปรับปรุงอาคารเดิมเพิ่ม ๑ หลัง การก่อสร้างอาคารหลุมขุดค้นแล้วเสร็จใช้งานได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ อาคารพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ การจัดตกแต่งนิทรรศการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ได้มีนาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ขณะนั้น) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น นาย ธวัช เสถียรนาม กล่าวต้อนรับ และนาย นภดล มัณฑะจิตร อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ด้านการจัดนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นตามลำดับ การวางแผนตกแต่งในอาคารเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้ทำการจ้างปั้นหุ่นไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริงจำนวน ๖ ชนิด และติดตั้งประติมากรรมหุ่นเหล็กจำนวน ๒ ชนิด เพื่อให้มองเห็นภาพโครงกระดูกทั้งตัว เพราะกระดูกที่พบมีเพียงบางส่วน หุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่ได้สร้างไว้ก่อนการก่อสร้างอาคาร ได้นำเข้ามาในอาคารทางด้านหลังคา บางตัว เช่น ไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงเข้าทางฝาผนัง และบางตัว เช่น ไดโนเสาร์กินปลาปากจระเข้นำมาเป็นชิ้น แล้วประกอบกันเป็นรูปร่างภายหลัง หุ่นทุกตัวสร้างโดยฝีมือประติมากรชาวไทย สร้างตามข้อมูลวิชาการของกรมทรัพยากรธรณี และสร้างด้วยเงินงบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรธรณีติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม ในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น 0-4343-8202-6

192.168.52.214