Search

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปกับแขกรับเชิญทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ,อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ

192.168.52.215