Search

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ ร่วมสร้างการพัฒนาไปกับแขกรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม , อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,นายธานัท ฆ้องชะฎา นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 23นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

192.168.52.213