Search

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พาไปทำกิจกรรม ธรรมธุรกิจอย่างพอเพียงกับ อ.ยักษ์ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตําบลหนองบอนแดง ชลบุรี ที่นี่ อาจารย์ยักษ์ (วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ได้รวบรวมกลุ่มคนในหลาย ๆ อาชีพ ที่มีแนวคิด แนวอุดมการณ์ ในการที่จะฟื้นฟูประเทศ โดยการนำแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ ให้ใช้กับการทำการเกษตร และการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หยุดการพึ่งพาชาติตะวันตกและหันกลับมาพึ่งพาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เคยสืบทอดกันมาเพื่อเน้นการทำเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย มีการเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านการทำโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้ด้วยตนเอง และเกิดการช่วยเหลือกันในกลุ่ม สังคม และชุมชน กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถพึ่งตนเองในการเรียนรู้ได้

192.168.52.213