Search

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
23 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๕ เดือน ๑ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้
  • 706
22 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "หลวงปู่ชา สุภัทโท" มานำเสนอดังนี้
  • 1,570
21 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกาเนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มานำเสนอดังนี้
  • 1,755
20 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ มานำเสนอดังนี้
  • 959
19 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระพุทธทาสภิกขุ" มานำเสนอดังนี้
  • 1,900
18 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา (วันนี้วันพระ) เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มานำเสนอดังนี้
  • 1,027
17 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันศุกร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้
  • 987
15 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มานำเสนอดังนี้
  • 1,101
14 พ.ย. 2560
คำพระสอนคน วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระพุทธทาสภิกขุ" มานำเสนอดังนี้
  • 787

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.215