ปรับขนาดตัวอักษร

โฉนดที่ดินหาย - ชำรุด จัดการอย่างไร

DDproperty DDproperty |
- views
โฉนดที่ดินหาย - ชำรุด จัดการอย่างไร

เชื่อว่าหลายคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินคงไม่ได้พกโฉนดที่ดินติดตัวพร้อมใช้งานตลอดเวลา ส่วนใหญ่มักจะเก็บโฉนดไว้ที่ที่พักอาศัยที่คาดว่าจะปลอดภัย หากจะหยิบขึ้นมาจริงๆ ก็ต่อเมื่อถึงเวลาใช้งาน ซึ่งบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวว่าโฉนดที่ดินของคุณนั้นอาจมีการชำรุดหรือสูญหาย อันเนื่องจากถูกโจรกรรม อุทกภัย อัคคีภัย หรือ กระทั่งสภาพอากาศ ความชื้น ความร้อนที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม DDproperty จะมาแชร์วิธีการขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นตัวแสดงกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินเผื่อในกรณีที่คุณต้องการใช้งานหรืออาจได้รับที่ดินอันเป็นมรดกตกทอด หรือที่ดินที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนมาเป็นเวลานาน แล้วยังหาโฉนดที่ดินไม่เจอ


อันดับแรกต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เมื่อรู้ตัวว่าโฉนดที่ดินหายนั้น สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือการไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเจ้าของที่ดินนั้นไม่ได้นำโฉนดที่ดินไปจำหน่าย จำนอง หรือ แลกเปลี่ยนเป็นของผู้อื่น และต้องการจะมาขอออกโฉนดเป็นชื่อเดิม โดยการไปแจ้งความนี้ก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าการจะไปขอออกโฉนดใหม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการทุจริตใดๆ จากนั้นเมื่อแจ้งความเรียบร้อย ก็สามารถนำบันทึกประจำวันมาติดต่อกับสำนักงานที่ดินอีกครั้ง เพื่อจะทำการขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ซึ่งหากภายหลังมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงบันทึกประจำวันนี้จะเป็นหลักฐานนำไปสู่คดีทางอาญาที่มีโทษร้ายแรงได้


สำนักงานที่ดินกำหนดให้ต้องมีพยานรับรอง 2 คน กรณีโฉนดที่ดินหาย
หลักฐานที่สามารถรับรองว่าโฉนดที่ดินสูญหายจริงจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก บางครั้งเพียงแค่บันทึกประจำวันอาจไม่เพียงพอให้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่ได้ ดังนั้นเพื่อความชัวร์ เจ้าของที่ดินที่ทำโฉนดที่ดินหายอาจจะต้องหาพยานเพื่อมารับรองว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆ และได้ทำโฉนดสูญหายจริง และสามารถยืนยันพฤติกรรมเจ้าของที่ดินให้มีความน่าเชื่อถือได้ว่าไม่ได้เป็นคนมีหนี้สินหรือมีการนำที่ดินไปจำนองกับนายทุนแล้วมาขอออกโฉนดใหม่โดยสำนักงานที่ดินกำหนดให้ต้องมีพยานรับรอง 2 คน อาจจะเป็นคนสนิท เพื่อนบ้าน ที่รู้จักเราเป็นอย่างดี และทั้ง 2 คนจำเป็นต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดิน รวมถึงกรอกเอกสารรับรอง พร้อมลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงาน เพื่อรองรับเจ้าของที่ดินว่าการขอออกโฉนดที่ดินใหม่เป็นเรื่องจริง ซึ่งหากมีปัญหาภายหลังพยานทั้ง 2 คนจะต้องเป็นพยานในชั้นศาลด้วย


ขั้นตอนการขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน


หลังจากที่ทำการแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และสามารถหาพยานเพื่อมารับรองพฤติกรรมของเจ้าของที่ดินได้แล้วก็สามารถนำใบบันทึกประจำวัน และพยาน 2 คนไปดำเนินการขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน โดยก่อนจะทำเรื่องขอติดต่อที่สำนักงานที่ดิน ควรเตรียมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ให้พร้อม กรณีที่โฉนดที่ดินสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานได้ จะต้องมีหลักฐานเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบดังนี้1.บัตรประจำตัวผู้ขอ
2.ทะเบียนบ้าน
3.พยานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนอย่างน้อย 2 คน
4.ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน
"ทั้งนี้เองอีกหนึ่งกรณีที่จำเป็นต้องขอออกโฉนดใหม่ก็คือ กรณีโฉนดที่ดินที่ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วม และมีการตรวจสอบเขตที่ดิน แบ่งแยก หรือ รวมโฉนด ดังนั้นจึงมีเรื่องของหมายศาลมาเกี่ยวข้องเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินที่ตกอยู่ในสถานะของมรดกตกทอด ในกรณีศาลสั่งหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนเพื่อรวมโฉนด หรือ แยกโฉนด ก็ให้เจ้าของที่นำคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุด หรือ หนังสือร้องขอไปแสดงต่อเจ้าพนักงานด้วย หากเป็นการแบ่งแยกโฉนด ถ้าผู้ถือครองทั้งหมดไม่สามารถไปยื่นเรื่องพร้อมกัน ให้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจและส่งตัวแทนมายื่นเรื่องได้"
จากนั้นเมื่อเตรียมหลักฐานในการขอโฉนดที่ดินใหม่ หรือ ใบแทนหนังทือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปติดต่อกับสำนักงานเขตที่ดินบนพื้นที่ได้เลย ซึ่งทุกสำนักงานเขตจะมีขั้นตอนการรับเรื่องขอโฉนดที่ดินใหม่ที่ไม่แตกต่างกัน โดยจะมีค่าธรรมเนียมการขอใบแทนโฉนดที่ดินอยู่ที่ประมาณ 75 บาท (ค่าคำขอ, ค่าติดประกาศ, ค่าใบแทนโฉนดที่ดิน) และมีขั้นตอนการขอออกใบแทน ดังนี้1.รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
2.เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวนผู้ขอใบแทนใหม่
3.ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ
4.ลงบัญชีรับทำการ
5.ตรวจอายัดโฉนดที่ดินที่สูญหายหือชำรุด
6.เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
7.พิมพ์ประกาศ กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายหรือสูญหาย
8.เจ้าของที่ดินรับประกาศและนำเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ
9.ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ
10.ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน เบิกแบบพิมพ์ดำเนินการสร้างใบแทน
11.เสนอเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาลงนามในใบแทน และแจ้งเจ้าของที่ดินมารับใบแทน
12.แจกใบแทนโฉนดที่ดินให้เจ้าของที่ดินทั้งนี้โฉนดที่ดินใหม่ หรือ ใบแทนที่ได้มาจะไม่เหมือนกับโฉนดที่ดินเก่า โดยโฉนดที่ดินใหม่จะมีอักษรแดงประทับบนเอกสารด้วยคำว่า "ใบแทน" เพื่อบอกให้รู้ว่าเอกสารฉบับนี้สามารถสามารถใช้แทนโฉนดที่ดินฉบับจริงได้100% เมื่อเกิดการทำนิติกรรมหรือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดินก็สามารถใช้ใบแทนโฉนดที่ดินนี้ได้เลยเรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กิตติคม พจนี Content Writer ประจำ DDproperty.com


บทความข้างต้นเผยแพร่ครั้งแรกที่ DDproperty.com เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวม ข่าวอสังหาฯ คู่มือซื้อขาย และ รีวิวโครงการใหม่ ไว้กว่า 10,000 บทความโปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสมอย่างวิญญูชนพึงกระทำพร้อมลงนาม
  2. ทีม www.nationtv.tv ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
  3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่หยาบคายดูหมิ่นส่อเสียดกล่าวหา ให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
  4. ทุกความคิดเห็นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการ จัดทำเว็บไซต์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย ได้ทุกกรณีประกอบกับทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น

แสดงความคิดเห็น

192.168.52.216