Search

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โครงการส่งน้ำฯ คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา โดยการก่อสร้างคูส่งน้ำ เข้าไปถึงแปลงนา เป้าหมายก่อสร้าง 40,000 ไร่ ซึ่งจะทยอยก่อสร้างไปจนครบตามเป้าหมาย
  • 5,651

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.212