Search

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2 แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

192.168.52.211