Search

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค แต่ยังคงสถานะสมาชิกพรรค และตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดิม โดยให้ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 ทำหน้าที่รักษาการ ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 ไปก่อน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

โดยในเอกสารระบุดังต่อไปนี้

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง

เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทำงานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน กล่าวคือข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณชน และสื่อต่างๆ ส่วนการบริหารกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ นายสุภคิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ได้ผ่านพันการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสม จึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศระฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ นายสุภดิซ อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

อนึ่ง การที่พรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คนนั้น ข้าพเจ้าและผู้แทนราษฎรรวมทั้งหมด 6 คน จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับประชาชน ตามที่เคยได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกๆโอกาส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถ ต่อ ชาติศาสนา และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หนังสือลาออกฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

192.168.52.211