Search

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คนในนามสกุล "วงษ์สุวรรณ" เป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62 เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําพิพากษาให้จําเลยที่ 1 ล้มละลายและ นัด ไต่สวน จําเลยที่ 1 โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขแดงที่ล. 2295/2560

กองบังคับคดีล้มละลาย 5 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคํา พิพากษาเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ นางรัศมี วงษ์สุวรรณ ที่ 1 จําเลยล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลายที่ 1 ไม่ปรากฏอาชีพ เกิดวันที่ 12 ธันวาคม 2506

192.168.52.214