Search

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พิจิตร - แล้งหนัก!! แม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดรังนก ซึ่งเป็นแม่น้ำยมตอนบนของจังหวัด ไหลผ่านหมู่บ้าน แห้งขอดจนไม่มีน้ำมองเห็นเป็นผืนทรายตลอดทั้งลำน้ำ.......

ภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับเป็นภาพมุมสูงที่ทำให้เห็นความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำยมหน้าวัดรังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรได้อย่างชัดเจน หลังระดับน้ำแม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านและ ตำบล น้ำได้ลดระดับลงตังแต่ต้นปี ระดับน้ำที่ลดลงต่อเนื่องจนแห้งขอด มองเห็นท้องแม่น้ำเป็นเห็นผืนทรายทอดยาวตลอดทั้งลำน้ำ เหลือน้ำเพียงบริเวณที่เป็นบ่อลึกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งที่บริเวณดังกล่าวเคยมีน้ำจำนวนมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากที่จะมีปริมาณน้ำจำนวนมากจนท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและถนนเส้นทางในการสัญจรเกือบทั้งหมด

สำหรับอำเภอสามง่าม เป็นอำเภอตอนบนของ จังหวัดพิจิตร ที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ได้แก่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ อำเภอโพทะเล และไหลเข้าสู่พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ละจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนับได้ว่าทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าทุกปีในฤดูฝน ส่งผลให้แม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ จังหวัดพิจิตร ลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนแห้งขอด ท้องแม่น้ำเป็นผืนทราย ส่อเค้าสถานการณ์ภัยแล้งจะวิกฤตหนักในปีนี้

192.168.52.214