Search

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้ข้าราชการยึดมั่น "ผลประโยชน์แผ่นดิน-ความถูกต้องเป็นธรรม"

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 ความว่า

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดิน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562

192.168.52.213