Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" หรือ Startup Ready ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำเสนอโมเดลธุรกิจกับแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มโอกาสในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมนำโดย  นายชรภัทธ์ สันติมากรหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด จัดทำหลักสูตร "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" หรือ Startup Ready หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลเพื่อเข้าหาแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องผ่านมาเป็นรุ่นที่ 5 ติดต่อกันโดยมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ได้ผ่านโครงการดังกล่าว จบจากหลักสูตรไปแล้วจำนวน  มากกว่า 200 ราย

และในปีนี้เอง จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยหลักสูตรนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้พัฒนาศักยภาพทักษะความสามารถ ด้านการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่เวที Pitching หรือBusiness Plan Presentation อันเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าหาแหล่งเงินทุนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0ในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

"การละเลยการความสําคัญในขั้นตอนการนําเสนอแผนธุรกิจส่งผลใหผูประกอบการรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไดรับการปฏิเสธหรือผู้พิจารณาแผนไมสามารถเขาใจรายละเอียดตางๆที่ระบุไวในแผนธรุกิจอยางถูกตองในขณะที่ผูประกอบการที่สามารถนําเสนอแผนธุรกิจไดดี ก็จะช่วยทําใหธุรกิจ ไดรับการสนับสนุนจากผูพิจารณาแผนสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ซึ่งกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ภายใต้โครงการ"สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม"นั้น เป็นหนึ่งโครงการหลักที่สร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการทั่วไปหรือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการนำเสนอผลงานแผนธุรกิจ (Business Model) ให้มีศักยภาพและเข้าสู่ภาคธุรกิจและแหล่งเงินทุนได้อีกทั้งให้ผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย" นายวิจักขณ์ กล่าว

นอกจากนั้น นายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด และนายพันธบัตร สันติมากร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด ผู้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ยังกล่าวต่ออีกว่า"โครงการ Startup Ready ได้จัดอบรมมาแล้วกว่า4 รุ่น และในปี 2562 นี้ เราได้จัดทำขึ้นอีกในรุ่นที่ 5 และ 6 พร้อมๆ กันเพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startupรุ่นใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ปะกอบการที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อเข้าหาแหล่งทุนและระดมทุนต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปโดยโครงการ Startup Ready จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิดของการนำเสนอในเชิงธุรกิจที่ดีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัฉริยะอีกทั้งยังพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าหานักลงทุนและแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี"

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม"หรือ Startup Ready ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีที่มีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน 160 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรรวมกว่า 30 ชั่วโมงโดยผู้เข้าอบรมนั้นจะได้เรียนรู้แนวคิดการสร้างธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคง,การคิดเชิงออกแบบและแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้,การสร้างมูลค่าและนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการตลาดการใช้สื่อสังคอมออนไลน์โดยวิทยากรชั้นนำที่มีประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ วิชาละไม่ต่ำกว่า 6ชั่วโมง นอกจานั้น ผู้เข้าอบรมทั้ง 160 ราย จะได้ไปศึกษาดูงาน ณ VISTEC หรือสถาบันวิทยสิริเมธีPTT วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อีกด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  20กุมภาพันธ์ นี้ เท่านั้น ซึ่งจะมีการจัดสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกรายในวันที่ 22กุมภาพันธ์ นี้ และเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม และการศึกษาดูงานสนใจสอบถามข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thestartupready.com หรือโทร. 081 668 0003

192.168.52.212