Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money ) ของผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ ขยายเวลาเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีอีก 1 มาตรการที่กรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการ คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา โดยผู้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคไว้แล้ว จะได้รับความช่วยเหลือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 กันยายน 2562

การใช้สิทธิตามมาตรการดังกล่าว ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา ของเดือนธันวาคม 2561 กันยายน 2562 โดยกรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา โดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ/เดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ชำระไว้ตามจริง ในเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นยอดการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เกินวงเงินที่กำหนด ในเดือนธันวาคม 2561 โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเดือนแรก ให้กับผู้ใช้สิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2,281 ราย เป็นเงิน 345,642 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 826,762 ราย เป็นเงิน 144,546,378 บาท การประปานครหลวง จำนวน 4,186 ราย เป็นเงิน 278,161 บาท และการประปา ส่วนภูมิภาค จำนวน 26,287 ราย เป็นเงิน 1,819,446 บาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th การประปานครหลวง (กปน.) www.mwa.co.th ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) www.pea.co.th และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้า/สำนักงานประปา ทุกแห่ง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้มีรายได้น้อย ที่รัฐบาลมุ่งหวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

192.168.52.212