ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

'พาณิชย์' เฟ้นหาไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ นำเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรไทย

779 26
'พาณิชย์' เฟ้นหาไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ นำเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรไทย

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. จะร่วมกับ WEF Grow Asia จัดงานแฮ๊คกาธอน (Hackathon) รวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มาประกวดไอเดียเฟ้นหาแนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาภาคเกษตรไทยอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ #ThailandFoodHeroes หรือประกวดไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงราย

นางสาวพิมพ์ชนกให้รายละเอี

ยดเพิ่มเติมว่า จากที่รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มามอบนโยบายที่กระทรวงพาณิ

ชย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ต้องการเห็นกระทรวงพาณิชย์

นำเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ young smart farmers มาช่วยยกระดับภาคเกษตรไทยนั้น เป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกั

บโครงการที่ สนค. เตรียมจะทำไว้อยู่แล้ว โดย สนค. ได้ริเริ่มโครงการนำเทคโนโลยี

สมัยใหม่มายกระดับการค้

าและการลงทุนในขณะนี้ 2 โครงการ คือ นำบล็อกเชนมาช่วยเรื่

องการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ขณะนี้ได้เวลาที่จะคิกอ๊

อฟโครงการนำเทคโนโลยีมาพั

ฒนาภาคเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุ

ดของเศรษฐกิจไทยแล้ว

"หลายท่านคงเคยอ่านข่าวผ่

านตามาบ้าง เรื่องที่จีนสามารถนำเทคโนโลยี

สมัยใหม่ต่าง ๆ มาช่วยพั

ฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรเขาได้อย่

างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการนำโดรนมาช่

วยสำรวจพื้นที่และทำเกษตรประณีต หรือ precision farming การนำเทคโนโลยีบล็

อกเชนและเอไอมาช่วยบริหารจั

ดการระบบโลจิสติกส์เพื่อนำสินค้

าเกษตรไปกระจายสู่ตลาดและผู้บริ

โภคอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว หรือการนำระบบเพย์เมนต์บนมือถื

อมาช่วยให้เกษตรกรอายุมากของจี

นสามารถขายของและได้เงิ

นภายในเวลาอันสั้น เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่

ประเทศไทยควรน่าจะพั

ฒนาโมเดลของเราขึ้นมาช่วยเหลื

อภาคเกษตรไทยบ้าง เพราะมีตัวอย่างให้เห็

นมากมายในประเทศอื่น" นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว

นอกจากตัวอย่างเทคโนโลยี

ในประเทศอื่นแล้ว สนค. ได้ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชุม และภาคเอกชนในจังหวัด พบว่า ประเทศไทยมีบุคคลหรือกลุ่

มคนในภาคเกษตรจำนวนมากที่

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้

นที่ของตน แต่บุคคลเหล่านี้ยังกระจั

ดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยังไม่มีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่

จะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความรู้

หรือประสบการณ์กันได้ แต่การมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และการรวมกลุ่มที่มีความรู้ จะช่วยให้การพั

ฒนาภาคเกษตรของไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น


เพื่อรองรับทั้งเป้

าหมายการนำเทคโนโลยีมาช่

วยยกระดับภาคเกษตร และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่

นใหม่ สนค. จึงได้เตรียมการจัดสัมมนาเชิ

งปฏิบัติการ และการระดมสมองเพื่

อประกวดหาไอเดียสุ

ดยอดในการนำเทคโนโลยีมาพั

ฒนาภาคเกษตรไทย ภายใต้ชื่อ #ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ (#ThailandFoodHeroes) โดยร่วมกับ WEF Grow Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเกษตรของ World Economic Forum และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ที่จังหวัดเชียงราย โดยจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานอย่

างละเอียด เพื่อหาคนที่มีความคิดและความตั้

งใจจะพัฒนาภาคเกษตรไทยอย่างแท้

จริงเข้าร่วมงานครั้งแรกนี้ จำนวนไม่เกิน 60 คนเท่านั้น รูปแบบงานแฮ๊คกาธอน จะมีผู้เชี่ยวชาญมานำเสนอการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคเกษตร เสร็จแล้วจะแบ่งกลุ่มช่วยกันคิ

ดโครงการที่จะทำในไทย โดยมีเงินรางวัลให้กลุ่มที่ชนะ หลังจากนั้น สนค. จะนำไอเดียที่น่าสนใจมาสานต่อ และให้เหล่าฮีโร่ทั้งหลายได้รั

บประกาศเกียรติคุณ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนไอเดี

ยให้เป็นจริงต่อไป 

"ดิฉันมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่

จะช่วยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่

วยพัฒนาภาคเกษตรและเกษตรกรไทย รวมทั้งต้องการเห็นการสร้างเครื

อข่ายของเกษตรกรที่มีความรู้

และจิตใจที่เสียสละ ต้องการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านอยากเห็นเรา "ระเบิดจากข้างใน" มั่นใจว่าเกษตรไทยต้องก้

าวไกลได้แน่นอน " ผอ. สนค. กล่าว

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์