Search

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จประทับ ณ รพ.รามาฯ ทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ความว่า

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 4 กุมภาพันธ์ 2562

.

.

192.168.52.213