Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

192.168.52.213