ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สพฐ.สัญจร จ.เลยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.8K 10
สพฐ.สัญจร จ.เลยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

" ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ทปษ.สุรศักดิ์ อินศรีไกร และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมมนานอกสถานที่ "สพฐ. สัญจร" จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 "

กิจกรรมหลัก มี 3 กิจกรรม คือ 1) มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน เครื่องกันหนาวให้กับนักเรียน ของ สพป. เลย เขต 1 - 3 และ สพม.19 ในวันที่ 3 ม.ค. ที่โรงเรียนเชียงคาน 2) ตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เชิงประจักษ์ โดย ทปษ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ของ สพฐ. จำนวน 6 คณะ คณะละ 10 ท่าน แบ่งการติดตามในแต่ละประเด็นเด่น ๆ ของนโยบาย ในวันที่ 4 - 5 ม.ค.

คณะที่ 1 สาย สพป.เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ดูการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา NT,O-NET การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนที่ 2 รร.บ้านเพียซำพุวิทยา เป็น รร.พระราชทาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น โรงเรียนที่ 3 ดูการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้เรียนเลือกประกอบอาชีพสุจริตได้ ที่ รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด

คณะที่ 2 สาย สพป.เลย เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นโรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการสอนแบบ Open Approach และเป็น รร.ต้นแบบสหกรณ์ ... โรงที่ 2 คือ รร.บ้านเอราวัณ ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพฐมวัย / อ่านออกเขียนได้ และลายมือสวย ต่อจากนั้น ไปที่ รร.บ้านโคกมน ไปดูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

คณะที่ 3 สาย สพป.เลยเขต 3 ออกตรวจ รร.บ้านห้วยทอง อ. ด่านซ้าย ดูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ น่าสนใจมาก หลังจากนั้น ไปที่ รร.อนุบาลด่านซ้าย ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อีกหนึ่ง รร.สายนี้คือ รร.บ้านนาทอง เป็นการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก

คณะที่ 4 สาย สพม. 19 ตรวจเยี่ยม รร. เลยอนุกูลวิทยา เพื่อดูการจัดการเรียนการสอนแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังจากนั้นไปที่ รร. ศรีสองรักษ์ เป็นการจัดการเรียนให้นักเรียนฝึกทักษะอาชีพ แล้วไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

คณะที่ 5 สาย สพป.เขต 1และ สพม.19 ตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง ต่อจากนั้นไปที่ รร.ศรีสงครามวิทยา เพื่อดูการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET แล้วต่อด้วย รร.คุณธรรม ดีเด่น ระดับประเทศ วิถีพุทธ ที่ รร.บ้านนาโคก อ.เมือง

คณะที่ 6 ตรวจเยี่ยม นร.ทุนพระราชทาน ( ม.ท.ศ.) และทุน เฉลิมราชกุมารี จำนวน 8 คน พบกับผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล และตรวจเยี่ยม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (PLC) เพื่อนำไปการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

3. สรุปประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางแก้ไข พัฒนา แบบบูรณาการร่วมกันทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่ โรงเรียนและชุมชนในวันที่ 5 ม.ค.62

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้ ก็เพื่อเปลี่ยนรูปแบบไม่เป็นภาระกับ รร. คนที่ติดตามเขียนข้อมูล การประชุมคณะกรรมการติดตาม จะมี 1) เครื่องมือการติดตาม 2) แต่ละสายเลือกประธานสายและพบกลุ่ม เพื่อวางแผนการติดตามเชิงประจักษ์ 3) สรุปผล การสะท้อนผลต่างๆ เพื่อให้ รร. และ ส่วนกลาง ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้นโยบายลงสู่การปฏิบัติในแต่ละบริบทได้ผลเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ มีแบบสรุปแยกสถานที่ แบ่งงานกันอย่างชัดเจน

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์