Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดยุทธการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้พื้นที่ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.งาว จ. ลำปาง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวกำลังพลยุทธการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆใน จ.ลำปาง ซึ่งมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ

โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, วนอุทยาน และหน่วยงานในสังกัด สบอ.13 สลป., เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง), หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมไฟป่าแพร่, หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ),เจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครองทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา, เจ้าหน้าที่ สภ.งาว, ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ท้องที่อำเภองาว, อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) และราษฎรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 600 คน

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีพื้นที่ทั้งหมด 7.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าปกคลุม 5.47 ล้านไร่คิดเป็น 70% ของพื้นที่นับว่ามากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์กว่า 2.5 ล้านไร่ จังหวัดลำปางยังถูกจัดอยู่ในพื้นที่วิกฤติรุนแรงใน 12 จังหวัด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และได้เล็งเห็นความสำคัญในนโยบายการป้องกันปราบปรามจากการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะไม้หวงห้ามมีค่า จึงได้จัดทำโครงการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลาดตระเวนทุกพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อหยุดยั้งและป้องกัน รักษาป่าไม้ที่สมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 3 เกาะติด อันได้แก่ เกาะติดพื้นที่เกาะติดประชาชน เกาะติดขบวนการผู้กระทำผิด อันจะช่วยลดปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์อันได้แก่ ไม้สัก ประดู่ แดง ชิงชัน มะค่าโมง เก็ดดำ และเก็ดแดง โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีการรับมอบอาหารสิ่งของ เสบียงจากกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ การมอบถุงเสบียงแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การปล่อยขบวนรถชุดลาดตระเวน และมีการแสดงสาธิตการลาดตระเวน และจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้จากเจ้าหน้าที่อุทยาน พร้อมทั้งมีการมอบบัตรและเสื้อ ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)จากท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกด้วย โดยได้มีการจำลองเหตุุการณ์การจับกุมปราบปรามการลักลอบตัดไม้สำคัญในพื้นที่ ของขบวนการมอดไม้ เพื่อบูรณการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่

192.168.52.211