Search

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คลังเปิดขายพันธบัตรเพิ่ม 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 1 เดือน และ 7 ปี 1 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 2.46-3% ต่อปี เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงข่าวขอบคุณ ประชาชนที่ให้ความสนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีและเพื่อรองรับความต้องการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของประชาชนที่มีอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังจึงจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มในวงเงิน 5,000ล้านบาท ตามรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยเดิมคือเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขการจำหน่ายโดยจะจำหน่ายให้กับประชาชนรายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจำกัดวงเงินการซื้อรวมทุกรุ่นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย และเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่17 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนเช่นเดิมโดยผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์สามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทางทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบInternet Banking และ MobileApplication ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

192.168.52.211