Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รายงานผลสำรวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการสำหรับการบริหารค่าจ้าง ประจำปี 2560/2561 จัดทำโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ที่ได้สอบถามเก็บข้อมูลจาก 239 บริษัทใน 14 กลุ่มธุรกิจ เช่น ก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรม ยานยนต์และของใช้ส่วนตัว

ในส่วนของอัตราเงินเดือนแรกจ้างสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ (ไม่รวมค่าตำแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น ค่ากะ ฯลฯ) พบว่า ตั้งแต่ระดับปวช. จนถึงปริญญาโทมีอัตราการเปลี่ยนแปลงช้าและช่องว่างของฐานเงินเดือนก็แคบลงอัตราแรกจ้างสูงสุดทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทยังอยู่ในสาขาอาชีพ "วิศวกรรม"

แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีกลับพบว่า เงินเดือนปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม บัญชีและสังคมศาสตร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เช่นเดียวกับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ขณะที่ "บริหารธุรกิจ" และ"สังคมศาสตร์" กลับมีอัตราเงินเดือนลดลงอยู่ที่เฉลี่ย -1.39% ต่อปีเท่ากัน

สะท้อนว่า ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับทักษะและประสบการณ์มากกว่าวุฒิการศึกษา จึงเป็นความท้าทายในวงการศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ที่จบการศึกษามีทักษะความรู้ที่ตอบความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

192.168.52.211