Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าให้บริการที่เข้าถึงการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่เมืองพัทยา ตามมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีข้อมูลสถานบริการรวมกว่า 1.6 พันแห่ง ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2561

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 1 ใน 9 รางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ที่กรมควบคุมโรคได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ และเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ผลงาน พัทยารักษ์ : บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นบริการคุณภาพที่เข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานในการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้น

โครงการนี้เป็นการดำเนินงานของศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1.การทำงานเชิงรุก มี 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 การให้บริการเคลื่อนที่ Mobile VCT SDR เป็นการเจาะเลือดด้วยความสมัครใจเพื่อตรวจหาเชื้อ HIV และซิฟิลิส ตามแหล่งบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ เดือนละ 2 ครั้ง  กิจกรรมที่ 2 คือการออกเยี่ยมสถานบริการเขตพื้นที่เมืองพัทยา เดือนละ 4 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ด้านป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สนับสนุนถุงยางอนามัย และเจลสารหล่อลื่น  และ 2.การทำงานเชิงรับ เน้นบริการแบบ One Stop Service โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มีระบบให้คำปรึกษาส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว        เพิ่มความมั่นใจ และความไว้วางใจในการมารับบริการ นอกจากนี้  ยังได้ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น โทรศัพท์ Facebook และ Line เป็นต้น

 ด้านแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวเสริมว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์พัทยารักษ์ในครั้งนี้ พบว่าการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชน ทำให้มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในปี 25582560 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้รับบริการ 5,500 / 10,747 และ 12,134 ราย ตามลำดับ เมื่อปี 2558 มีสถานบริการได้รับการบริการเชิงรุก 1,059 แห่ง ส่วนในปี 2560 จำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1,101 แห่ง

นอกจากนี้ ศูนย์พัทยารักษ์ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป STI/VCT mini record เพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ใช้ STIQUAL ในการวิเคราะห์และประเมินผล และนำโปรแกรมสำเร็จรูป Pop Map ร่วมกับระบบสัญญาณ GPS ในการกำหนดพิกัดสถานที่ที่ได้ออกเยี่ยมสถานบริการเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย ซึ่งในปี 2560 มีข้อมูลแหล่งบริการที่บันทึกในโปรแกรมแล้ว 1,648 แห่ง  ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ สถานบริการได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเข้าถึงเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ที่ส่งผลต่อการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

192.168.52.216