Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำนินแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดราชโอรสาราม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.19 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าประตูวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หน้าพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 5 ทรงคม

ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะ ฯ" จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ต่อจากนั้น ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์(พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม)

เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก) ผู้อำนวยการเขตดุสิต กราบบังคมทูลเบิกผู็มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไปยังวัดราชโอรสาราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2 ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมีประชาชนพร้อมใจกันเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก

192.168.52.211