Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รายงานดัชนีทุนมนุษย์ ของธนาคารโลกระบุ คุณภาพการศึกษาของไทย ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆในภูมิภาค โดยผู้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเฉลี่ย 12.4 ปี แต่มีคุณภาพแค่ 8.6 ปี

รายงานจัดอันดับด้านทุนมนุษย์ของธนาคารโลก เป็นการวัดผลโดยรวมของทุนมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 18 ปี เน้นเรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพและคุณภาพทางการศึกษาในประเทศต่างๆและพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักคือการอยู่รอด สุขภาพเด็ก และความพร้อมจะเรียนต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ในส่วนของไทยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับเดียวกันคือกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง แต่คะแนนที่ได้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก อีกทั้งการที่ผู้เข้าเรียนในระบบการศึกษากับคุณภาพที่ได้ไม่เท่ากัน สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่ได้มาตรฐาน

ด้านนายจิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก ระบุว่า ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแต่หลายประเทศยังให้ความสนใจการลงทุนด้านสุขภาพและคุณภาพของการเรียนรู้น้อยไป

192.168.52.211