Search

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ "พลอากาศตรี จักรฤทธิ์ บัวจีบ" พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์....

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๐ ต.ค.) ประกาศให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรฤทธิ์ บัวจีบ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

192.168.52.212