Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

(คลิปข่าวเต็มด้านล่าง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งใช้อำนาจตามพรบ. เศรษฐกิจการเกษตร ประกาศโซนนิ่งยาง และเตรียมชง ครม.สัญจร 17-18 ก.ย.นี้ อนุมัติ3 พันล้านหนุนศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพารา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการใช้อำนาจ ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน ตามพรบ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 มาตราที่ 5 ที่ให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถพิจารณากำหนดเขตพืชเศรษฐกิจหรือโซนนิ่งได้ เพื่อกำหนดพื้นที่ปลูกพืชแต่ละชนิดตามพื้นที่เหมาะสม และกระทรวงอยู่ระหว่างเร่งเตรียมข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพาราวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาให้ทันในการประชุมสัญจรวันที่ 17-18 นี้ที่ จ.เพชรบูรณ์  

192.168.52.216