Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นของไทย เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

การแข่งขันของสิ่งทอ ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในขณะที่จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ที่มีศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกาย ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นมาที่ยาวนานและทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ 

ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ" เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ให้กับผู้ประกอบการและนักศึกษาของทั้ง 4 จังหวัด

โดยจัดอบรมด้านแฟชั่น การตัดเย็บ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ให้สามารถ ใช้กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนา ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของล้านนาตะวันออก มาต่อยอดใสการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอ โดยผสมผสานด้วยการเล่าเรื่องนำเสนอความเป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่ สู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามกระแสความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีใหม่ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมการแต่งกายล้านนาอีกด้วย

192.168.52.212