Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมหารือ ร่วมกับสภาเกษตรกรด่วน เพื่อกำหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด 'พันธุ์ปัตตาเวีย' หรือ สับปะรดโรงงาน ที่ขณะนี้มีผลผลิตจำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมหารือร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย หรือ สับปะรดโรงงาน ที่ขณะนี้มีผลผลิตจำนวนมากทำให้ราคาตกต่ำ เหลือ กิโลกรัมละ 80 สตางค์ และไม่มีจุดรับซื้อผลผลิต ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับผลกระทบอย่างมาก

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในจังหวัดเชียงราย มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งจังหวัดไม่มีโรงงานรับซื้อผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับโรงงานที่รับซื้อในจังหวัดต่างๆเช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และระยอง อีกทั้งไม่มีจุดรับซื้อผลผลิตภายในพื้นที่หลายอำเภอ เกษตรกรต้องนำผลผลิตมาจำหน่ายเอง แต่ไม่ได้ราคามากนัก และค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวไม่คุ้มทุน จึงปล่อยให้ผลผลิตเน่าภายในแปลง

ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเพื่อการบริโภคสด ขอความร่วมมือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายรับไปดำเนินการหน่วยงานละ 1,000 ตัน รวมทั้งกระจายผลผลิตภายในจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ จำนวน 1,000 ตันและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ รณรงค์การบริโภคสับปะรด จัดเป็นอาหารว่างในการประชุมต่างๆ

พร้อมขอให้หน่วยงานซื้อสับปะรดผลสดจากกลุ่มเกษตรกรหน่วยงานละ 20 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท เริ่มจำหน่ายในวันประชุมกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายนนี้ ส่วนระยะยาว ให้ส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดในจังหวัดเชียงรายเพื่อยืดอายุและสร้างมูลค่าของผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

192.168.52.212