Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

หลังนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานสรุปผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นแล้ว และเตรียมส่งสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เขต4 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำคดี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ลงนามใน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในระดับจังหวัด โดยมีนางสุจิตรา พินดวง พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในการตรวจสอบ โดยเฉพาะในประเด็นที่สังคมสงสัยว่า การทุจริตดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ขอนแก่นเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

192.168.52.212