Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ประกันสังคม เผยผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ส่าสุดมีสิทธิคืนสภาพแล้ว 758,237 คน เลขาธิการ สปส.เผย ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... หลังผ่าน สนช.เตรียมจ่อเสนอ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วขณะนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือนผู้ประกันตน ม.39อย่าขาดส่งเงินสมทบป้องกันการสิ้นสภาพ 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง โดยมีการเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ให้ได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม

ล่าสุดที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว และขณะนี้เตรียมเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป อย่างไรก็ตามตัวเลข ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกันตนที่มีสิทธิคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ทั่วประเทศ มีอยู่จำนวน 758,237 คน โดยแยกเป็นผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพเนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน จำนวน 657,244 คน และผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพเนื่องจากส่งไม่ครบภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จำนวน 100,993 คน อย่างไรก็ดีหากพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ ผู้ประกันตนกลุ่มดังล่าวจะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมเช่นเดิมต่อไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่อยู่ใน ความคุ้มครองดูแลของสำนักงานประกันสังคมมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,381,055 คน ขอย้ำให้ผู้ประกันตนปกป้องสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

192.168.52.212