Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่

1. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับสมัครได้ที่

http://www.law.tu.ac.th/admission-course

สอบถามรายละเอียดได้ที่ line : @gradtulaw

หรือ facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

Facebook : บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

192.168.52.212