Search

วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


ข่าวดีสำหรับผู้สนใจศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่

1. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2561
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับสมัครได้ที่

http://www.law.tu.ac.th/admission-course

สอบถามรายละเอียดได้ที่ line : @gradtulaw
หรือ facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
Facebook : บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์192.168.52.212