Search

วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับอาคารเรียน ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการหุ่นยนต์ การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง และพระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางผ่านระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สงขลา พัทลุงและจังหวัดตรัง วันที่ 5-8 มีนาคม 2560


192.168.52.213