Search

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 27 โรงเรียนใน จ.บุรีรัมย์ หลังจากมอบโครงการ The Leader in Me หรือ "ผู้นำในตัวฉัน" เพื่อถ่ายทอดถึงตัวเด็กนักเรียน ให้เป็นคนที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ ในการติดตามผลการดำเนินงานในระยะ 1 ปีแรกนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ โดยการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมในระดับชั้นเรียน ซึ่งมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ถือเป็นความสำเร็จในระยะแรก กับโครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน คือการนำ 7 อุปนิสัย สำหรับผู้มีประสิทธิผลสูงมาใช้ โดยการสอนผ่านครู และถ่ายทอดลงสู่เด็กนักเรียน เป็นกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำจากภายในสู่ภายนอก เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกรอบความคิด โดยเชื่อว่า เด็กทุกคนสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำได้

192.168.52.211