Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกตร (ธ.ก.ส.) พร้อมส่งเสริมภาคการเกษตรใส่ใจสิ่งแวดล้อม อนุมัติโครงการสินเชื่อสีเขียว 5 พันล้าน

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกตร (ธ.ก.ส.) อภิรมย์ สุขประเสริฐ บอกว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบ 'โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)' เพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรืออาหารปลอดภัย พร้อมทั้งหนุนการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย คิดอัตราดอกเบี้ย 4% จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคมนี้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยยกระดับขึ้นเป็นผู้ประกอบการเกษตร

192.168.52.211