Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พะเยา - ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิต-นศ. สวมหน้ากากสัตว์ป่า ให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร พร้อมปลุกจิตสำนึกให้รับรู้การหวงแหน-อนุรักษ์ธรรมชาติ

นายกิตติพงษ์ วงศ์สาม ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตนักศึกษา เข้าทำการรณรงค์ภายในบริเวณหน้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเชิญชวนนักศึกษาได้ร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ในการสวมใส่หน้ากากของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ หลากหลาย พร้อมกับให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำการเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจ เพื่อรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันเสวนา ในเรื่องทิศทางของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป

นายกิตติพงษ์ ระบุว่า ในการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นกิจกรรมของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิดเพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายวิเชียร ชินวงศ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำกิจกรรมเพื่อมีเป้าประสงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ได้ข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองที่จะโจมตีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการทำกิจกรรมจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมกันที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินต่อไป

192.168.52.211