Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สปสช.เพิ่มสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนเข้าร่วมให้บริการในระบบบัตรทอง คลินิกฟอกไตเพิ่ม9แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ1แห่งคลินิกทันตกรรม4แห่งคลินิกเวชกรรม 2 แห่ง

ทพ.อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กล่าวว่าการดูแลผู้มีสิทธิ์กว่า48ล้านคนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหน่วยบริการเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญเพื่อให้การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึงสปสช.จะมีการขยายหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสังกัดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นล่าสุด สปสช.ได้จับมือร่วมกับหน่วยบริการประเภทต่างๆเพื่อขยายการรองรับดูแลผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีหน่วยบริการที่เข้าใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ดังนี้

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน9แห่งได้แก่1.ฤทธิเวชสหคลินิกจ.นนทบุรี2.เอพีเอสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมจ.นนทบุรี3.บางใหญ่ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจ.นนทบุรี4.ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมจ.ปทุมธานี5.คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายาจ.นครปฐม6.สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์จ.มหาสารคาม7.คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนพ.พิสิษฐ์จ.อุบลราชธานี8.คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียมจ.อำนาจเจริญและ9.คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมืองจ.ภูเก็ต

หน่วยบริการปฐมภูมิจำนวน1แห่งได้แก่รพ.สต.บ้านภูเพ็กจังหวัดสกลนครหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้หน่วยบริการประจำโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร

หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรมพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน4แห่งได้แก่1.ประภัศร์คลินิกทันตกรรม2.คลินิกทันตกรรมสตอรี่เดนทัลโฮม3.คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเมและ4.คลินิกวีระชัยทันตแพทย์

หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเวชกรรมพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน2แห่งได้แก่1.เอ็มดีสหคลินิกและ2.เอกชัยเวชการคลินิก

ขณะที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่6จ.นนทบุรีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอีกประเภทหนึ่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปเช่นกัน

ทพ.อรรถพรกล่าวต่อว่าขณะนี้มีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบทั้งสิ้นจำนวน12,109แห่งเป็นหน่วยบริการของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข11,054แห่ง,หน่วยบริการของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข134แห่ง,หน่วยบริการเอกชน509แห่ง,หน่วยบริการรัฐพิเศษอาทิสังกัดกทม.,เทศบาลเมืองพัทยา22แห่งและหน่วยบริการรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)จำนวน390แห่ง

"ตลอดทั้งปี สปสช.จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมหน่วยบริการเพื่อมุ่งดูแลประชาชนไม่เพียงแต่ให้ได้รับบริการอย่างครอบคลุมและทั่งถึงแต่ยังเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ด้วยทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดในการรับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบัตรทอง1330ได้ตลอด24ชั่วโมง"ผู้ช่วยเลขาธิการสปสช.กล่าว

192.168.52.216