Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคน ประจำวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระพุทธทาสภิกขุ" มานำเสนอดังนี้

"สิ่งที่เป็น อกุศล ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกตัวเอง"ขอบพระคุณคำสอน : พระพุทธทาสภิกขุอนึ่ง.. พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญฺโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ (๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ที่วัดบ้านเกิดจากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคแต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุ ก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้น แปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาพุทธได้เลย ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านอีกครั้งพร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุดผลงานเด่นของท่านพระพุทธทาส คืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม, ตามรอยพระอรหันต์, คู่มือมนุษย์ ฯลฯ และท่านเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่ สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ

192.168.52.214