Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4 ธ.ค. 60 เมื่อเวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ สำหรับศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดตั้ง ณ บริเวณชั้น 3 อาคารมหิดลอดุลยเดช - พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จัดสร้างขึ้นในรูปแบบที่ทันสมัย สนับสนุนการค้นคว้าหลากหลายรูปแบบ ข้อมูลที่สำคัญ คือ รวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ระบบออนไลน์ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ ห้องมัลติมีเดีย อุปกรณ์ Sound Dome เพื่อดูมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล รวมทั้งห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว พื้นที่สำหรับพักผ่อนตามอัธยาศัย หนังสือบันเทิงแบบมีสาระและนวนิยาย ตลอดจนหนังสือพิเศษเฉพาะ ได้แก่ หนังสือที่แต่งโดยคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ASEAN Corner และ Global Health Corner นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลดิจิทัลทางการพยาบาล ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางการพยาบาล ฐานข้อมูลกรณีศึกษาทางการพยาบาล ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาล และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย ซึ่งศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ที่ครบครันและทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย

192.168.52.212