Search

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) และรักษาการณ์ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(สตผ.) สพฐ. พร้อมด้วย ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ในฐานะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศปบ.จชต.(ศึกษาธิการส่วนหน้า) และทีมนิเทศจิตอาสา จชต. ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและสงขลา เพื่อติดตาม ให้กำลังใจ สนับสนุนให้คำแนะนำเชื่อมโยงกระบวนการ PLC ระหว่างโรงเรียนเพื่อความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษาใน จชต.ภายใต้ "โครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 " ตามสั่งการท่าน รมช.ศธ. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ โดยยึดหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

คณะทำงานได้เยี่ยมชั้นเรียน เพื่อดูสภาพจริงในการจัดกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 คือโรงเรียนผดุงมาตร อำเภอจะแนะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อำเภอระแงะ และสังกัดสพป.นราธิวาส เขต 1 คือโรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ และโรงเรียนบ้านกาโดะ อำเภอรือเสาะ

ที่จังหวัดปัตตานี ได้ติดตามโรงเรียนในสังกัดสพป.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 8 โรงเรียนประกอบด้วย อำเภอปะนาเระ จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านบางมะรวด โรงเรียนท่าชะเมา และโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์

โรงเรียนในอำเภอหนองจิก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ โรงเรียนบ้านบางราพา โรงเรียนบ้านปรัง โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง และโรงเรียนบ้านปะแดลางา

และจังหวัดสงขลา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง โรงเรียนบ้านกรงอิตำ และโรงเรียนบ้านโคกพยอม

ในอำเภอเทพา สังกัดสพป.สงขลา เขต 3ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการมา ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้นำแนวทางการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning เฟส 2 มาใช้ในภาคเรียนนี้

จากการสอบถามครู พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยน สนุกกับการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กระตือรืนร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังพบว่า ครูมีการคุยกันในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ Active Learning ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกระบวนการ PLC จึงให้ครูจดบันทึก พร้อมทั้งลงรายละเอียดนักเรียนเป็นรายบุคคลตามคำเน้นย้ำของท่านเลขา กพฐ. บุญรักษ์ ยอดเพชร "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ซึ่งโครงการฯนี้ เฟสแรกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบโอเน็ตสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ผลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า มีแนวทางชัดเจนที่เชื่อว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้แน่นอน ครูมีความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น จากการติดตามสนับสนุนแบบครอบครัวของทีมนิเทศจิตอาสารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ในทางที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้ครูทำงานอย่างมีความสุข และที่น่าชื่นชมคือ ผู้บริหารโรงเรียนที่นี่ มีภาวะผู้นำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเสียสละ รวมทั้งความสามัคคีที่ผู้บริหารรุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้บริหารรุ่นน้อง เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีในการทำ PLC ที่นำมาใช้ได้เป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นได้จากกิจกรรมที่เด่นๆที่เป็นปัจจัยเสริมผู้เรียน มีสุขภาพดี พร้อมเรียนรู้ เช่น การทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100 % การจัดให้มีอาหารเช้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น ทำให้มั่นใจได้เลยว่า จชต.จะมีคุณภาพทางการศึกษาสูงขึ้นอย่างแน่นอน

นายยาการียา เจะโนะ ผอ.โรงเรียนบ้านบางมะรวด ทีมนิเทศจิตอาสา และโรงเรียนที่เข้าโครงการฯ กล่าวว่า นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ หลังจากที่มีการเรียนรู้แบบ Active learning รวมทั้งการมีทีมนิเทศจิตอาสาที่ขยายเพิ่มขึ้น เป็นผลดีต่อการเติมเต็มงานของแต่ละโรงเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยนำสิ่งดีๆ ของแต่ละโรงเรียนมาช่วยแก้ปัญหา บางโรงเรียนร่วมกันทำ ทำให้โรงเรียนเข้มแข็งด้วยตนเอง

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.213