Search

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา


ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anaemia) และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาสําหรับมนุษย์ที่มีตัวยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จํานวน ๗๐ ตํารับ ตามบัญชีแนบท้าย

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/277/62.PDF

192.168.52.215