Search

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"ซิมโฟนี่ พาร์ทเนอร์ ลิมิเต็ดฯ (ประเทศฮ่องกง)" ประกาศจ่าย 10 ล้านบาท ใครแจ้งเบาะแสการซื้อขายหุ้น "วินด์ เอนเนอร์ยี่" ที่อยู่ในระหว่าง "อนุญาโตตุลาการหอการค้านานาชาติ" สั่งระงับการซื้อขายหุ้นบางส่วนของ วินด์ฯการแถลงข่าว
การลงแจ้งความเรื่องการห้ามโอนหุ้นส่วนหนึ่งของวินด์ เอนเนอร์ยี่ ตามกฎหมาย


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซิมโฟนี่ พาร์ทเนอร์ ลิมิเต็ด เน็กซ์โกลบอล อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด และ ไดนามิค ลิ้งค์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด ("บริษัท") ได้ลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์ Financial Times และ สื่อมวลชนอื่นๆ ทั้งที่เป็นสื่อมวลชนระหว่างประเทศและสื่อมวลชนไทย แจ้งความดังกล่าวปรากฏตามข้อความท้ายนี้แจ้งความดังกล่าวนั้นได้แจ้งต่อสาธารณชนว่า หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.4 ของหุ้นทั้งหมดใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานลมอันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้ถูกห้ามจำหน่ายจ่ายโอนในคดีอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาอันเป็นคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมวินด์ เอนเนอร์ยี่


เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตระหนักว่า คำสั่งห้ามดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับหุ้น วินด์ เอนเนอร์ยี่ ที่ระบุไว้ในแจ้งความที่ปรากฏอยู่ท้ายข้อความนี้เท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นอื่นๆ ของ วินด์ เอนเนอร์ยี่ แต่อย่างใด ข้อมูลใดๆ ที่ขัดแย้งกับเรื่องนี้ที่อาจปรากฏในสื่อต่างๆ นั้น ไม่ได้เป็นข้อมูลที่บริษัทหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้อนุญาตให้ระบุแต่อย่างใด


แจ้งความดังกล่าวยังได้ขอให้ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นดังกล่าวแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ symphony.litigation.info@gmail.com และเสนอรางวัลสำหรับข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ความพยายามของบริษัทในการดำเนินการให้ได้รับชำระเงินซึ่งบริษัทมีสิทธิได้รับคำชี้ขาดระบุว่าคำสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกันความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้อันจะเกิดแก่บริษัท


หนังสือแจ้งการห้ามโอนหุ้นส่วนหนึ่งของวินด์ เอนเนอร์ยี่ตามกฎหมาย
หุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (วินด์ เอนเนอร์ยี่) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยกับกระทรวงพาณิชย์ เลขทะเบียนที่ 0105552008501ตามหมายเลขหุ้นต่อไปนี้

ถูกห้ามโอนตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งออกตามข้อบังคับของหอการค้านานาชาติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560


โดยหนังสือแจ้งนี้ ขอแจ้งมายังบุคคลใดๆ ที่กำลังดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวว่า ได้มีคำสั่งนั้นห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นดังกล่าวในคดีอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ เลขที่ 21612 และเลขที่ 21790 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวนั้นห้ามการจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ คำสั่งห้ามดังกล่าวนั้นรวมถึงการห้ามทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับหุ้นดังกล่าวด้วย เช่น การรับเอาหุ้นดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันการให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นต้น นอกจากนี้ คำสั่งห้ามดังกล่าวนั้นยังครอบคลุมถึงหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


การห้ามโอนหุ้นตามหมายเลขหุ้นข้างต้นนั้นเป็นการห้ามโอนหุ้นโดยบุคคลใดๆหรือให้แก่บุคคลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) นายณพ ณรงค์เดช นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ นางเอมมา คอลลินส์ (Mrs. Emma Collins) นายอามาน ลาคานี (Mr. Aman Lakhaney) นางคาดิจา ซิดดิก (Mrs. Kadhija Siddique) และ นายธันว์ เหรียญสุวรรณ


ขอให้บุคคลใดๆที่รู้ถึงธุรกรรมดังกล่าวหรือธุรกรรมที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่มีคำชี้ขาดทำการรายงานถึงธุรกรรมดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ดังนี้ symphony.litigation.info@gmail.com โดยทันที การละเว้นไม่รายงานเรื่องดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการร่วมสมคบในการดำเนินการผู้ที่มอบหลักฐานสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรของการโอนอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวอาจได้รับรางวัลอันมีมูลค่าสูง (เป็นเงิน 10 ล้านบาทหรือมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักฐานและประโยชน์ของหลักฐานดังกล่าวในการช่วยให้บริษัทได้รับการชำระเงินที่มีสิทธิได้รับ)


หนังสือแจ้งฉบับนี้เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของซิมโฟนี่ พาร์ทเนอร์ ลิมิเต็ด เน็กซ์โกลบอล อินเวสต์เมนท์ ลิมิเต็ด และไดนามิค ลิ้งค์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้เสนอข้อพิพาทในคดีอนุญาโตตุลาการที่กล่าวข้างต้นและเป็นผู้รับประโยชน์ตามคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวหากประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัดถึง: นายปรีชญา อิบราฮิมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: information@lshorizon.comโทร: +66 2 627 3443

192.168.52.215